ท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืน

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากและ ยังส่งผลให้ประเทศ ประชากรทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นซึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนในประเทศที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นเงินเหล่านั้นสามารถหมุนเวียนในประเทศ, ภูมิภาค, จังหวัด, แขวง, อำเภอ, หมู่บ้านท้องถิ่น, ระดับครัวเรือน รายได้ที่เข้ามาในชุมชน เช่น การมาของนักท่องเที่ยวมาใช้บริการด้านอาหารมารับประทานอาหารพื้นบ้านอย่างภาคเหนือถ้ามาแล้วไม่ได้รับประทาอาหารที่ติดอันดับ 1 ของภาคเหนือคือ น้ำพริกอ่อง นี่ก็เป็นการทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการท่องเที่ยวแล้ว รายได้ที่กล่าวมา นั้นทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นยังมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีก เช่น มีการศึกษา, มีอาหาร, เครื่องนุ่งห่ม และรายได้ที่หมุนเวียนนี้ทำให้คนในสังคมหรือในประเทศนั้น

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
แต่การท่องเที่ยวนั้นต้องคำนึงถึงธรรมชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพราะการท่องเที่ยว เราต้องมีความรับผิดชอบในการท่องเที่ยว ต้องมีความรู้ศึกษาในสถานที่นั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นประโยชน์แก่การรักษาธรรมชาติ บางทีมนุษย์ไม่คำนึงถึงเหตุผล หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่จะตามมาส่วนมากจะท่องเที่ยวแบบไม่สนใจกับผลกระทบที่จะตามมา ไม่เพียงแค่ประชาขน หรือเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่คอยดูแล แต่ภาครัฐและเอกชนก็ควรช่วยกันดูแลสอดส่องเช่นกันเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเช่น ด้านสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มนุษย์เกิดแรงกระตุ้นว่าต้องการอะไร อยากเป็นอย่างไร อยากได้อะไร จึงทำให้มนุษย์คิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพื่อตอบสนองความต้องการตนเองจนมองข้ามความเป็นจริง จนส่งผลให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ อย่างเช่น การท่องเที่ยวในวัดที่สำคัญๆ ซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาควรที่จะรับรู้ถึงการเข้าไปในสถานที่นั้นควรปฏิบัติอย่างไร และปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ละเมิดกฎต่างๆที่ทางสถานที่นั้นๆกำหนดไว้ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการแต่งกายของนักท่องเที่ยวที่ไม่สุภาพ ทางสถานที่ก็จะมีการบริการโดยมีผ้านุ่ง และผ้าคลุมไหล่ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่แต่งตัวไม่สุภาพ แต่ก็เกิดการไม่เข้าใจแกนักท่องเที่ยวบางกลุ่มหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เข้าเรื่องวัฒนธรรมหรือจารีตขนบธรรมเนียมของเรา จึงเกิดความไม่พอใจบ้างต่อทางบริษัททัวร์หรือผู้ประกอบ แต่ในความเป็นจริงเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีหากนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในนามบริษัททัวร์นั้น ทางบริษัทหรือผู้ประกอบการควรที่จะแจ้งนักท่องเที่ยวของท่านก่อนที่จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ชัดเจนเพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่เป็นปัญหาระหว่างการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอย่างพึงพอใจและเกิดความใจที่ตรงกัน
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใด จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคนในประเทศก็ควรตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ถูกต้องไม่ยึดถือความต้องการของตัวเองเป็นหลัก ควรทำความเข้าใจในสถานที่นั้นๆก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและมีแต่ความประทับใจที่ได้กลับไป เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนควรร่วมด้วยช่วยกันในการสอดส่องดูแลในการท่องเที่ยวเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจกลับไป

โอกาสในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนไทย

ในอดีตคนไทยจะนิยมท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ต่อเมื่อ เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร เดินทางเพื่อไปยังศาสนาสถาน เดินทางไปทำงาน และเดินทางไปทำธุรกิจในต่างจังหวัด แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเดินทางท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลายเป็นจำนวนมาก มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานสร้างรายได้ให้กลับประเทศ และ มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอย่างมากมายในทุกๆ ปี แต่ปรากฏว่าคนไทยนิยมท่องเที่ยวในต่างประเทศมากกว่าท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการเดินทางที่ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง และมีระบบการชำระเงินที่สะดวกสบาย จึงส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนไทยนั้นน้อยลงเรามาดูกันว่า โอกาสของคนไทยในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

  • เพื่อการพักผ่อน พักฟื้น พักตากอากาศ ตกปลา เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ
  • เพื่อทัศน์ศึกษา ชมเมือง ชมสวนสนุก
  • เพื่อเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมเพื่อน
  • เพื่อประกอบธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานราชการ
  • เพื่อร่วมงานพิธีของญาติหรือของเพื่อน
  • เพื่อประชุมหรือสัมมนาที่เป็นสวัสดิการของหน่วยงาน
  • เพื่อการกีฬา
  • อื่นๆ เป็นต้น

เกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยนั้นส่วนใหญ่จะเดินทางไปกันแบบกลุ่มเพื่อน หรือคณะ นอกจากนั้นก็จะเป็นการเดินทางไปกับครอบครัวหรือไปกับญาติ แต่ปัจจุบันคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติในการท่องเที่ยวใหม่จากที่อดีตที่เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของคนมีฐานะดี และเห็นว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป แต่ปัจจุบันคนไทยเริ่มเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้รางวัลกับชีวิตทั้งตัวเอง ครอบครัว และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อคนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นนั้นก็จะส่งผลให้การท่องเที่ยงในประเทศไทยคล่องตัวขึ้น เกิดการกระจายรายได้ เกิดการหมุนเวียนเงินในประเทศ และทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยมั่นคงมากยิ่งขึ้น